Nyereménystart - Te is lehetsz szörnyen szerencsés!

Nyereményjáték szabályzat


A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által www.nyeremenystart.hu weboldalon elérhető "Szörnyen jó" nyereményjáték elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Digitális Média Kft. (továbbiakban: CDM).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
· a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
· egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a CDM nem értesíti a Játékost.
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása
A Játékban történő részvétel feltétele, a kérdőívben feltett tudás alapú kérdés megválaszolása, továbbá az adatmezők teljes és maradéktalan kitöltése. A sorsoláson, azok személyek vehetnek részt, akik az említett két feltételt együttesen teljesítik.
A kérdőívet kitöltők között az egyes Játék etapokban a weboldalon feltüntetett nyeremény kerül kisorsolásra random szám generálásával.

3. A Játék időtartama
A Játék 2017. március 24. és 2018. december 31. között folyamatosan zajlik. Az egyes Játék etapok időtartalma az oldalon feltüntetett időintervallumokban zajlik.
A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játékok meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23.59 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
A Játék időtartamát megelőzően, illetve az egyes Játék etapokat követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek
A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:
· a Játék során feltett minden kérdésre történő válaszadás,
· az összes adatmező hiánytalan, valóságnak megfelelően történő kitöltése, 
· az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.

A Játékosok hozzájárulásukat adhatják, hogy a Játék során megadott adatokat és információkat felhasználva a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal a Játékost megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en saját vagy üzleti partnerei személyre szabott ajánlataival.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a CDM-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

5. Nyeremény
A Játék nyereménye az egyes Játék etapokban a weboldalon megjelölt nyeremények. 

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) 

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a CDM és a Játékos kötelesek együttműködni.

A CDM vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A CDM nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A CDM a weboldalon megjelölt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Jogosultság a nyereményekre
Az egyes Játék etapok lezárását követő 2 (két) héten belül történik meg a Nyereményjátékban az időrendi sorrendben első 5 résztvevő Játékos értesítése, a CDM 3 (három) munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

Minden nyereményhez 1 (egy) fő pótnyertes hozzárendelése is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a CDM tulajdonában marad.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

7. Nyertesek értesítése
A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követő 2 (két) munkanapon belül értesítjük. 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím megadása.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a CDM-vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a CDM-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyat a CDM kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A CDM mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nyereményre, illetve annak az átvételére csak az itt hivatkozott feltételek együttes fennállása esetén jogosult.

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A CDM a nyereményt egy alkalommal postázza.

Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 30 napon belül a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 2 (két) munkanapon belül köteles tájékoztatni a CDM-t.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a CDM-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a C DM részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a CDM a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

9. Adatkezelés
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a CDM nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-85091/2015.), és azokat a CDM az Adatkezelési Tájékoztató III.1. i) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:
•    külön hozzájárulás alapján, a nyereményjáték során megadott adatokat és információkat felhasználva a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal a Játékost megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en saját vagy üzleti partnerei személyre szabott ajánlataival (adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-82150/2014.);
•    a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
•    a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
•    a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertes (Játékos(ok) képmását, hangját ekként rögzítse;
•    valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

Külön hozzájárulással a Játékosok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a CDM az Adatkezelési Tájékoztató III. 1. g) pontjában meghatározott célból (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-82150/2014) a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a emailia@kampanyfonok.hu email címen vagy írásban postai úton a Central Digitális Média Kft. 1872 Budapest postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Játékból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

A CDM adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: emailia@kampanyfonok.hu) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a CDM Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

10. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a CDM nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a CDM-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A CDM a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. 

A CDM kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a CDM-vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

11. Egyéb

A CDM fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 10 napig elérhető a www.nyeremenystart.hu weboldalon.Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az emailia@kampanyfonok.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2017. szeptember 25.